Chương trình đào tạo khóa học bất động sản

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
I: Tổng quan
II: Qui trình và kỹ năng môi giới

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
I/ Giới thiệu về dịch vụ định giá
II/ Vai trò của người định giá
III/ Nguyên tắc hoạt động định giá
IV. Điều kiện kd dịch vụ định giá và yêu cầu chuyên môn của người định giá
V. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về định giá bất động sản
VI. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp về định giá
VII. Đạo đức nghề nghiệp

QUẢN LÝ SÀN BẤT ĐỘNG SẢN
I: Tổ chức và quản lý sàn giao dịch BĐS
II: Qui trình và kỹ năng môi giới BĐS

Advertisements