Chứng nhận cơ sở đào tạo của Bộ Xây Dựng

Chứng chỉ cơ sở  đào tạo được Bộ cấp phép

Chỉ những cơ sở có giấy phép mới được cấp chứng chỉ hành nghề bất động sản

Advertisements