Điều kiện và Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Bất Động Sản

I.  Điều kiện và hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới khi có đủ các điều kiện sau:

a) Không phải là cán bộ, công chức nhà nước;

b) Có đủ năng lực hành vi dân sự , không phải là đối tượng bị cấm hành nghề theo quy định của cơ quan thẩm quyền; không phải đối tượng đang ở tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án tù;

c) Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định tại khoản 2 Điều này.

d) Có chứng nhận đã hoàn thành khoá học, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản của cơ sở đào tạo được Bộ Xây Dựng cấp phép;

2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản gồm:

a) Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề có ảnh và có xác nhận đóng dấu của UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) nơi cư trú của cá nhân xin cấp chứng chỉ;

b) 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

c) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân xin cấp chứng chỉ;

d) Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản.

II.  Điều kiện và hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản

1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Không phải là cán bộ, công chức nhà nước;

b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

c) Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản do cơ sở được Bộ xây dựng cấp phép cấp;

d) Có bằng tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH;

e) Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản gồm:

a) Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề có ảnh và có xác nhận của UBNDcấp xã, nơi cư trú của cá nhân xin cấp chứng chỉ;

b) 02 ảnh cỡ 3x4cm chụp tại năm xin cấp chứng chỉ;

c) Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của cá nhân xin cấp chứng chỉ;

d) Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản do cơ sở được Bộ Xây Dựng cấp phép cấp;

e) Bản sao bằng tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH.

 

Advertisements