Trình tự và thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Bất Động Sản

1. Trình tự và thủ tục nhận hồ sơ để cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới, Định giá bất động sản :

– Nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới, Định giá bất động sản : Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Xây dựng Hà Nội, Số 52 Lê Đại Hành, Hà Nội

– Thời gian nhận hồ sơ : 14h đến 16h30 thứ 2 và thứ 4 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

– Trình tự nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ:

+ Sở Xây dựng xét cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề Môi giới, chứng chỉ hành nghề Định giá BĐS trong thời gian tối đa là 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, trường hợp thiếu hồ sơ hoặc hồ sơ không hợp lệ, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội sẽ gửi văn bản thông báo đến cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề để người đó biết rõ lý do, việc này kéo dài trong 5 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, đối chiếu khoá học do cơ sở đào tạo báo cáo. Nếu trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ hoàn chỉnh theo đúng qui định.

2. Trình tự, thủ tục trả chứng chỉ hành nghề Môi giới, Định giá bất động sản :

– Nơi trả hồ sơ : Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Xây dựng Hà Nội, 52 Lê Đại Hành, Hà Nội.

– Thời gian trả chứng chỉ : 14h đến 16h30 ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

– Trình tự trả chứng chỉ hành nghề:

+ Công chức trả chứng chỉ hành nghề viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ hành nghề đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận Tài vụ thuộc phòng Hành chính quản trị Sở Xây dựng.

+ Sau khi kiểm tra chứng từ nộp lệ phí, CMTND của người đăng ký chứng chỉ hành nghề Môi giới, Định giá bất động sản, công chức hướng dẫn người đến nhận chứng chỉ ký sổ và trao trả chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ hành nghề.

(Nguồn: Sở xây dựng Hà Nội)

Advertisements